Protokoll generalforsamling 2014

20.03.2014

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl

Tirsdag 11.mars 2014 på Øvrevoll

 

Antall stemmeberettigede 8 stk. Styreleder ønsket velkommen.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder

Maria Robertz valgt.

Sak 3. Valg av referent

Camilla Skotvedt valgt.

Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Janicke Due og Elsiabeth Vergara valgt.

Sak 5. Årsberetning

Årsberetning gjennomgått. Vi må huske å få med en passus om tilbakekjøp på auksjonen. Foreslått å heve strykningsbeløpet hvis hester er solgt før auksjonen eller ikke møter.

Ønskelig at man undersøker muligheten av å ha en egen hjemmeside.

Årsberetningen godkjent.

Sak 6. Regnskap.

Regnskapet med noter ble gjennomgått og revisors beretning ble lest opp. Selv om regnskapet er enkelt og det ikke er noe krav, ønsker vi fortsatt å benytte revisor.

Sak 7. Budsjett 2014

Budsjett gjennomgått. Styret fikk kritikk for å fokusere for mye på Crocker Road. Det er viktig at han får en god sesong i år og til neste år bør vi vurdere å sende ham til Danmark eller Sverige og bytte med en hingst derfra. Vi kan ikke drive oppdrett i Norge uten at vi har minst en avlshingst av god skandinavisk kvalitet til disposisjon i Norge. 

Sak 8. Fastsettelse av kontingent

Opprettholdes på kr.500,- pr år.

 

 

 

 

Sak 9. Valg

Etter valget har styret følgende sammensetning.

Styreleder:         Maria Robertz (gjenvalg for 2 år)

Nestleder:          Søren Pedersen (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:  Camilla Skotvedt (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:  Janicke Due (gjenvalg for 1 år)

Styremedlem:  Morten Buck (gjenvalg for 1 år

Varamedlem:    Knut O.Anesen (gjenvalg for 1 år)

Varamedlem:    Morten Arnesen (gjenvalg for 1 år)

Revisor:               Jan Prydz Mathisen

 

Sak 10. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

 

 

Øvrevoll,11.mars 2014

 

……………………………………………………………..             ……………………………………………………

                       Janicke Due                                                              Elisabeth Vergara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusjon etter årsmøtet.

Er det noen mulighet å omfordele tilskuddspotten? Ønskelig at hoppeeiere for oppstallingstilskudd. F.eks. ved å gi tilskudd til norskregistrert, drektig hoppe et visst beløp pr måned den tiden den står i Norge.

Vi ble bedt om å sjekke hvilken effekt importtilskuddet har att.

Hvis vi ønsker å ha hingstehold i Norge, bør det også være et hingstetilskudd.

Styret ble bedt om å arbeide videre med dette.

Hest i næring ble igjen diskutert, men enighet om at dette blir ivaretatt av NHS, NJ og DNT, ikke stort vi kan gjøre.

Vi ble også bedt om å undersøke om det er noen planer å droppe kjøttavgiften ved import av hest.