Endringer i Forbud og karenstidlisten

05.01.2022
Artikkelbilde

Endringene gjelder fra 1. januar 2022. Denne ligger til enhver tid tilgjengelig under vårt reglemente. Listen kan bli revidert flere ganger i løpet av et år. Listen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Klikk her

ENDRINGER I ANTIDOPINGREGLEMENTET:

§ 8-8, dopingkontroll:
Endringen innebærer at automatikken i at en B-prøve alltid analyseres ved et annet laboratorium enn A-prøven bortfaller. Det vil være DNT som beslutter hvilket laboratorium som skal benyttes blant de laboratorier som innehar akkreditering for den enkelte analyse. A- og B-prøven kan altså bli analysert ved det samme laboratoriet i fremtiden.

§ 16 (1), konkurranseforbud omfatter også avlsforbud:

 

ENDRINGER/PRESISERINGER I FORBUDS- OG KARENSTIDSLISTEN:

Revisjon av Forbuds- og karenstidsliste som gjelder fra 1.1.2022 er ferdigstilt, og følgende presiseringer er viktige å merke seg:

I introduksjonen (side 1) er regelverket for valg av legemidler til hest presisert. Valg av legemidler til veterinært bruk reguleres av Forskrift om bruk av legemidler til dyr, § 4 og ny Legemiddelforordning som trer i kraft i 2022. Veterinærer skal velge legemiddel som er godkjent til dyreart og indikasjon som førstevalg. Dersom slike legemidler ikke finnes kan man velge legemiddel som er godkjent til mennesker eller til hest med annen indikasjon, eller andre dyrearter. Dersom ikke slike legemidler finnes, kan veterinæren rekvirere et apotekfremstilt legemiddel.

Avd. for hestevelferd har sett at det er en betydelig, og trolig økende, bruk av DMSO til behandling av hest i Norge. DMSO finnes ikke markedsført som legemiddel til hest eller andre dyrearter, og etter det DNT kjenner til har det i lengere tid heller ikke vært mulig å få dette fremstilt på produksjonsapotek i Norge.

Bruk av DMSO som er beregnet til teknisk bruk innebærer selvsagt en økt risiko ettersom slike produkter ikke har den kvalitet og renhet som medisinske produkter har, og er derfor ikke tillatt å benytte til behandling av dyr. Dersom det er inflammasjonstilstander som er årsak til bruk av DMSO til hest, henviser vi til regelverket for valg av legemidler til dyr, som er beskrevet over. Det skal da brukes legemidler som er markedsført til dyreart og etter indikasjon (dvs. antiinflammatorisk indikasjon), alternativt brukes legemiddel markedsført til humant bruk eller til en annen dyreart.

Vi minner også om at bruk av alle substanser som påføres eller injiseres med det formål å øke blodsirkulasjon og inflammasjon i hud og underliggende vev er forbudt dersom dette påfører hesten ubehag, smerter eller hudskade. Hester som har blitt påført skader i hud og/eller underliggende vev etter slike behandlinger («blistring») kan ilegges minimum ett års startforbud jfr. del C av DNTs forbuds- og karenstidsliste.  Sanksjoner mot ansvarlig trener ilegges i tråd med Antidopingreglementets straffebestemmelser.  

Andre endringer som er verdt å merke seg er at forbudslisten (side 3) nå er oppdatert og presisert med at stimulerende midler, narkotiske stoffer og cannabinoider er forbudt.