Innkallelse generalforsamling AS Øvrevoll Veddeløpsbane

14.05.2018

 

Vi innkaller med dette til ordinær generalforsamling i AS Øvrevoll Veddeløpsbane

tirsdag 29. mai kl 20.00 i selskapets lokaler i Vollsveien 132, Øvrevoll.

AS Øvrevoll Veddløpsbane

 

Til styremedlemmer og aksjonærer i AS Øvrevoll Veddeløpsbane

Øvrevoll, 14. mai 2018

 

Innkallelse

I henhold til annonse på vår nettside innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AS Øvrevoll Veddeløpsbane

tirsdag 29. mai kl 20.00 i selskapets lokaler i Vollsveien 132, Øvrevoll.

 

Til behandling foreligger:

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

 

2. Valg av protokollfører og to representanter som skal undertegne protokollen samt møteleder.

 

3. Styrets beretning for 2017.

 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 2017.

 

5. Valg.

På valg er:

Sigurd-Armand Hauge - tar gjenvalg

Nils-Øyvind Dieseth - tar gjenvalg

 

6. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse.

 Styrets forslag er etter regning.

 

7. Fastsettelse av styrets honorar.

Styrets forslag - styreformann kr 15.000 - styremedlemmer kr 7.500

 

Med hilsen

AS Øvrevoll Veddeløpsbane

 

Sigurd-Armand Hauge

Styrets leder