Voldgiftssak Fagerstad Utvikling AS – AS Øvrevoll Veddeløpsbane

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  21.06.2013
Artikkelbilde


Som mange er kjent ble det i 1997 inngått en såkalt rammeavtale mellom Fagerstad Utvikling AS og AS Øvrevoll Veddeløpsbane. Avtalen skulle regulere et samarbeid om utvikling av Øvrevolls eiendom. Denne avtalen ble i januar 2002 erstattet med en ny avtale som i hovedsak gikk på etablering av boliger på eiendommen samt flytting av galoppfasilitetene. I tillegg ble det også tegnet avtaler med JM Byggholt.
 
I ettertid har det vist seg umulig å få utviklet eiendommen i henhold til inngåtte avtaler og AS Øvrevoll Veddeløpsbane ønsket å heve alle avtaler. Dette viste seg å være vanskelig da Fagerstad Utvikling satt på en pantobligasjon pålydende fem millioner kroner med pant i alle Øvrevolls eiendommer samt at de inngåtte avtaler hadde uklare formuleringer om kanselering.  
 
For å få slettet dette pantet samt å få avsluttet avtalene, har det vært avholdt flere møter uten at man har kommet til enighet. Derfor måtte AS Øvrevoll Veddeløpsbane bringe saken inn for en Voldgiftsrett da dette i nedfelt i avtalen mellom partene.
For at AS Øvrevoll Veddeløpsbane skal kunne utvikle eiendommen i framtiden som ønskelig, må dette pantet slettes.    
 
Voldgiftssaken er nå avsluttet og dommen kan leses her i sin helhet.
 
AS Øvrevoll Veddeløpsbane ble dømt til å betale 2,9 millioner til Fagerstad Utvikling AS. Dette beløpet dekker Øvrevoll Utviklings reelle kostnader i prosjektet fra 1997 og fram til i dag i følge regnskap og beløpet er inklusive renter. Dette beløpet ar allerede utgiftsført i regnskapene til AS Øvrevoll Veddeløpsbane.  Beløpet forfaller til betaling når pantobligasjonen er slettet hvilket er nødvendig for å kunne sette i gang med bygging av leilighetskomplekset. I tillegg ble AS Øvrevoll Veddeløpsbane dømt til å betale 2,2 millioner som Fagerstads andel av utbygging Stallkroa eiendommen. Dette er litt spesielt da retten hevder at avtalene er avsluttet. Dette beløpet forfaller til betaling pro rata ved ferdigstillelse av leilighetene.
Kravet til Fagerstad Utvikling var kr 3,2 millioner til dekning av kostnader samt åtte millioner kroner i forbindelse med byggeprosjektet. Det siste beløpet skulle indeksreguleres og utgjorde således 10 millioner kroner.
 
 
Generalforsamling Norsk Jockeyklub 3. juni 2013
Norsk Jockeyklubs generalforsamling ble avholdt på Stallkroen Restaurant mandag 3. juni.
Etter valget fikk styret følgende sammensetning:
 
Sigurd-Armand Hauge, styrets leder
Nils Petter Gill, styremedlem
Søren Pedersen, styremedlem
Tore Lindholdt, styremedlem
Nils Ekjord, styremedlem
 
Varamedlemmer:
Camilla Skotvedt
Nils Øyvind Dieseth
Tor Watne
 
 
 
 
 
I henhold til vedtektene 11.3 er 4 styremedlemmer oppnevnt av organisasjonene som følger:
 
Øvrevoll Hesteeierforening:               Sissel Tangen
            Øvrevoll Trenerforening:                    Sven Erik Lilja
            Norsk Forening for Fullblodsavl:        Maria Robertz
            Norsk Amatørrytterklubb :                  Helene Marwell Hauge
 
Den eneste endringen fra tidligere var at Reidar Molthe ikke ønsket gjenvalg. Som erstatning for han ble valgt Tore Lindholt.
Tore Lindholt er har bred erfaring på mange områder og han har blant annet vært administrerende direktør i Folketrygdfondet, fungerende generaldirektør i NSB samt statssekretær i Samferdselsdepartementet. I tillegg har han hatt en rekke styreverv.      
 
Av andre saker som ble behandlet på generalforsamlingen nevner vi at adv Thomas Randby ble valgt inn som nytt varamedlem i Den Høyere Voldgiftsrett som nå består av Kathinka Mohn som leder, Knut Austad ,Bjørn D Finnbråten og Morten Aasen som faste medlemmer og med Thomas Randby og Harald Dørum som varamedlemmer.
 
Vedtektene punkt 13 ble vedtatt endret når det gjelder disponering av foreningens overskudd. Endringen presiserer at overskuddet skal benyttes i henhold til formålsparagrafen. Med denne endringen vil Norsk Jockeyklub bli ansett som en ikke skattepliktig forening og skal således ikke betale formue- eller inntektsskatt gjeldende fra og med 2012.
 
På generalforsamlingen ble også anke fra Harald Ruud vedrørende eksklusjon som medlem i Norsk Jockeyklub behandlet. Etter skriftlig avstemming ble eksklusjonen opprettholdt med 31 mot 5 stemmer. I tillegg ble det levert tre blanke stemmer.
 
Utbygging Øvrevoll
Som tidligere nevnt er vårt leilighetsprosjekt endelig godkjent i Bærum Kommune. Før vi kan søke igangsettelse tillatelse må vi utvide fortauet på «vår» side av Vollsveien langs parkeringsplass nord. Det ligger som en klausul i reguleringsplanen. De nødvendige søknader ligger til behandling og vi forventer byggestart av leiligheter i slutten av året. Det diskuteres også løsninger når det gjelder publikumsarealet. Det som er sikkert er at nåværende vektrom med mere skal rives og erstattes av et nytt bygg med en annen plassering. I tillegg skal paddocken utvides. Etter sommeren vil foreningene og andre få muligheter til å komme med sine innspill.
 
Norsk Jockeyklub
Hans Petter Eriksen
Adm dir